LYRIC

ኤ……አኔ አኔ

ኤ……አኔ አኔ

ዎቴና ዎቴና ዎቴና

ኔ ባይ ታና ሼንፒሴና

ዎቴና ዎቴና ዎቴና

ኔ ባይ ታና ሼንፒሴና

ኤ ኤ ኤ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ቃሚ ቃሚ ቢሊሄ ዴንቲሴሲ

ታና ባልታ ባርኪሻ ጊሴሲ

ዎንቲን ዎንቲን ዎዘና ሺብሪሴሲ

ታና ኔ ላሞታዬ ኤቋን ዳፋርሴሲ

ሱሪ ሲንታው ሳሮ ሲቆይ ዳሮ ጎሮ

ባላዲዬ ታይሺሌ

አጋርኪ ኔ ጤላ ሴሳ ባላ

ኔሲ ታማላይ ዲ ባ ሙሌ

አጋ ኔ አጋ

አጋ ባሎፓ

አጋ ኔ አጋ

አጋ ዶጎፓ

2X

ዋሲያ ዎላ ካፊያ ሲንታ ጤራ

ሎሚያ ሳዊያ ሺቲያ ማልዶ ቴራ

ሶሬ ጋዳዋ ናኣ ሶምቦሮሪያ

አባያ ዶናን ዶስ ላሬናራ

ዴሜኔሻ ኦ ታ ዴሜኔሻ

ዴሜኔሻ ኦ ታ ዴሜኔሻ

ዴሜኔሻ ኦ ታ ዴሜኔሻ

ዎቴና ዎቴና ዎቴና

ኔ ባይ ታና ሼንፒሴና

ዎቴና ዎቴና ዎቴና

ኔ ባይ ታና ሼንፒሴና

ኤ ኤ ኤ

ዎቴና ዎቴና ዎቴና

ኔ ባይ ታና ሼንፒሴና

ኤ……አኔ አኔ

2X

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ሌላ ሎዳን ኦላዳ አውጋው ባዲ

ታና ዳሮባ ዶሚሳ ዶጋዲ

ሌላ ሎዳን ኦላዳ አውጋው ባዲ

ታና ዳሮባ ዶሚሳ ዶጋዲ

ታኒ ጋና  ያና ጋዳ ባዳ

ዋና ታካዲሻ ዩቲዬ

ሲሪሶፒኪኒ ኔኒ ታና

ታኒ ኔኒ ዲዮሳ ዮዬ

አጋ ኔ አጋ

አጋ ባሎፓ

አጋ ኔ አጋ

አጋ ዶጎፓ

2X

ዋሲያ ዎላ ካፊያ ሲንታ ጤራ

ሎሚያ ሳዊያ ሺቲያ ማልዶ ቴራ

ሶሬ ጋዳዋ ናኣ ሶምቦሮሪያ

አባያ ዶናን ዶስ ላሬናራ

ዴሜኔሻ ኦ ታ ዴሜኔሻ

ዴሜኔሻ ኦ ታ ዴሜኔሻ

ዴሜኔሻ ኦ ታ ዴሜኔሻ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

ኔ ባይ ታና ኔ ባይ……ታባ ዎይጋዲ

 

 

Added by

Dibora Tadesse

SHARE

Comments are off this post

VIDEO